Etický kodex

I. ÚVOD

Etický kodex (dále jen „Kodex“) je vyjádřením obchodní filozofie společnosti Kili a její vnitrofiremní kultury. Dodržování Kodexu je předpokladem řádného plnění pracovních povinností zaměstnanců a prostředkem k dosažení obchodních cílů společnosti. Kodex je vedle Pracovního řádu zdrojem základních povinností všech zaměstnanců. 


II. FIREMNÍ HODNOTY

Firemní hodnoty jsou základní principy, které formují chování všech zaměstnanců Kili. Řídí naše vnímání, rozhodování a jednání. Představují to, co je pro Kili důležité a co nás motivuje. Na firemních hodnotách stavíme své zásady vedení a s jejich pomocí uskutečňujeme důležité změny a dosahujeme vytyčených cílů.

Nasazení

Do všech projektů jdeme naplno a s nadšením, ať jsou velké či malé. Jsme profesionálové a zajímáme se o potřeby zákazníků.

Férovost

Jednáme čestně, komunikujeme otevřeně a férově, jak se zákazníkem, tak i s kolegou. 

Vytrvalost 

Perfektní výsledky vyžadují vytrvalost, ochotu pracovat na sobě a snahu pořád se zlepšovat. Překážky nás inspirují k hledání nových řešení. 


III. OBCHODNÍ CÍLE

1) Vytvářet trvalý zisk díky spokojeným zákazníkům a tím zajistit dlouhodobou perspektivu naší obchodní společnosti. 

2) Mít dobře zvolenou nabídku výrobků a služeb a být odborníkem na každou část našeho sortimentu. 

3) Zákazníkům vždy nabízet výrobky s nejlepším poměrem cena/výkon.  

4) Nabízet vždy kvalitní služby a garance, které zákazníkům poskytne dobře vyškolený a přívětivý personál.

5) Být atraktivním zaměstnavatelem a podporovat růst našich zaměstnanců. 


IV. OCHRANA DŮVĚRNOSTI A BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Kili nakládá s veškerými informacemi opatrně, chrání obchodní tajemství a jiné důvěrné informace, které náleží jí i třetím stranám. Zaměstnanci společnosti zachovávají mlčenlivost o důvěrných, nebo neveřejných informacích, se kterými se seznámili v průběhu své činnosti u společnosti.

Zákazníkovi poskytujeme vždy úplné, pravdivé a nezkreslené informace o zboží a službách, které jsou předmětem obchodního jednání. Dbáme na to, aby podmínky obchodního vztahu byly pro zákazníka transparentní a srozumitelné. Stejná pravidla se uplatňují při řešení reklamací a stížností. Naši zaměstnanci vždy řeší situaci profesionálně a nepředpojatě. 

 

V. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Žádné protiprávní jednání zaměstnance není zdůvodnitelné tím, že bylo konáno v obchodním či jiném zájmu společnosti. Podezření na jakékoliv protiprávní jednání oznamuje zaměstnanec bezodkladně svému přímému nadřízenému, nebo může použít e-mail Kili.Ferove@kili.cz. Kili neuplatňuje, ani netoleruje žádné odvetné jednání proti zaměstnanci, který v dobré víře upozornil na neetické, protiprávní, diskriminační, nebo jinak závažně nevhodné chování.¨

 

VI. ZARUČENÍ ROVNÉHO PŘÍSTUPU

Vztahy ve společnosti jsou založeny na úctě k druhému člověku a respektování základních lidských práv vyjádřených Všeobecnou deklarací lidských práv. V Kili není tolerována diskriminace v žádné podobě a zároveň jsou zaručeny rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, věk, barvu pleti, etnickou příslušnost, národnost, vyznání, sexuální orientaci či jiné odlišné charakteristiky. Obtěžování či diskriminace jsou naprosto nepřípustné. Společnost se chová vstřícně a ohleduplně zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi.

Na pracovišti je taktéž zcela vyloučena jakákoliv forma šikany, sexuálního harassmentu, či jakákoliv forma fyzického násilí. Všichni Pracovníci dodržují obecná pravidla slušného chování, jednají navzájem vždy zdvořile a se vzájemným respektem. Případné názorové rozdíly jsou řešeny vždy věcně a konstruktivně. 

 

VII. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST 

Kili podporuje základní lidské právo na dobré pracovní podmínky, svým zaměstnancům zajišťuje nezávadné a bezpečné pracovní prostředí, které splňuje všechna platná nařízení a zákony. Zaměstnanci tak nejsou vystaveni nebezpečné práci, aniž by byli řádně chráněni, jsou vybaveni prostředky osobní ochrany a zároveň jsou poučeni, jak je správně používat.


VIII. DĚTSKÁ PRÁCE, NUCENÁ ČI NEDOBROVOLNÁ PRÁCE

Kili respektuje právo dětí na rozvoj a vzdělání, proto není akceptováno využívání dětské práce. Zároveň se nepřipouští nucená či nedobrovolná práce, kterou zaměstnanec vykonává proti své vůli nebo rozhodnutí.


IX. KOREKTNÍ VZTAHY A ZÁKAZ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

Kili zásadně neschvaluje a netoleruje vytváření korupčního prostředí. Z toho důvodu má zájem na transparentnosti vztahů mezi zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery. Zaměstnanec Kili uplatňuje zdvořilý, vstřícný, korektní a profesionální přístup ke všem zákazníkům a obchodním partnerům. 

Obchodním partnerům jsou vždy poskytovány úplné, pravdivé a nezkreslené informace, které jsou předmětem obchodního jednání. Podmínky obchodního vztahu jsou pro obě strany transparentní a srozumitelné. Společnost netoleruje žádnou formu přímého, nebo nepřímého uplácení nebo korupce. Přijímání nebo požadování úplatků či jejich zprostředkování pro jiného, jakož i jakákoliv jiná činnost podporující nebo tolerující vznik korupčního prostředí, je zcela nepřípustná.